Vysielač prebudený: Dobrý signál pre spokojný život

Po desaťročiach spánku sa Vysielač vo Veľkých Kostoľanoch prebúdza k životu. Naštartovala sa IBV rodinných domov, revitalizácia a výstavba priemyselnej zóny, postupne prichádza na rad občianska vybavenosť. Chradnúcu Šípkovú Ruženku stačilo len pobozkať.

Keď sme pred piatimi rok­mi po prvý raz stáli na jednej zo striech historickej budovy Vysiela­ča, stáli sme na počiatku ambicióz­neho developerského sna nad ze­lenou lúkou, kde v danom okamihu nepopierateľne existoval iba jeden ovocný sad a pár zanedbaných budov, čo len mierne vyvažovalo život malého počtu pôvodných obyvateľov. Dnes sa na pozemkoch začína s IBV rodinných domov, pribúdajú cesty, inžinierske siete, vo výstav­be je športovisko, onedlho vyrastie ďalšia rezidenčná zóna a centrál­ne námestíčko. Vysielač sa z his­toricky významnej, no dlhodobo nevyužívanej lokality začína meniť na miesto s vyhliadkami na spokoj­ný život.

Keď korene nepustia

Nápad revitalizovať lokalitu Vysielač a premeniť ju na plno­hodnotnú obytnú zónu s komplet­ne vybudovanou infraštruktúrou a pracovnými príležitosťami sa zrodil u miestneho investora, kto­rému v lokalite postupne dorastá už tretia generácia potomkov. Vy­sielač a jeho okolie dôverne pozná a okrem emócií prameniacich z ro­dinných väzieb a koreňov, sa zame­ral predovšetkým na jeho rozvojový potenciál. Veľké Kostoľany, podob­ne ako množstvo iných slovenských obcí a miest potrebujú uspokojiť generačný hlad po príležitostiach na bývanie a v ideálnom prípade ho spojiť s rozvojom pracovných príležitostí. Dnes je už zrejmé, že Vysie­lač dokáže oboje.

Príroda, poloha, práca

Prvé tri “pé” z obligátnych pia­tich Vysielač spĺňa už dnes. Zo zelenej lokality je to do Piešťan, Trnavy či Hlohovca 15 minút jazdy autom, do Bratislavy po diaľnici 40. Z hľa­diska dostupnosti práce je to jed­noznačne výhoda, no Vysielač má ambíciu vytvárať aj vlastné pracov­né príležitosti. Paralelne s obytnou zónou sa developuje aj priemysel­ná zóna, kde majú nájsť uplatnenie malí a strední podnikatelia, poskytovatelia služieb či technologické firmy zamerané na produkciu výrobkov s vysokou pridanou hodno­tou.

IBV vypredané, na rad ide radovka

Prví budúci obyvatelia Vysie­lača sú už známi a začínajú s vý­stavbou. Zóna určená na IBV ro­dinných domov sa vypredala, získali sme všetky potrebné povo­lenia a naštartovali výstavbu zóny ôsmych radových domov, s ktorý­mi budúci majitelia získajú “všetko v jednom”. V ponuke budú domy so štyrmi obytnými izbami, dvoma kúpeľňami, šatníkom a garážou. Ich budúci majitelia prevezmú domy do užívania s už vybudova­nou terasou a oplotením. A aby sa susedia mali kde stretávať, začí­na sa na Vysielači pracovať s vý­stavbou srdca lokality, ktorým sa stane námestíčko s reštauračnými službami, oddychovými zónami a priestormi určenými na kultúr­ne podujatia. Vo výstavbe je už dnes športový areál a k dispozícii priestory v hlavnej budove Vysie­lača, ktoré vytvárajú podmienky na rôzne záujmové a podnikateľ­ské činnosti.

Kostoľany môžu s Vysielačom rásť

Aby obec mohla rásť, potrebuje obyvateľov a dane z príjmov z činnosti podnikateľských subjektov. Obyvatelia prídu, ak budú mať vytvorené dobré podmienky na život, firmy prídu, ak budú mať dostatok kvalifikovanej pracovnej sily a dobré podmienky na podnikanie. Vysielač má snahu vytvoriť kvalitné podmien­ky pre všetkých. V lokalite je už dnes vybudovaná kanalizácia, buduje sa príjazdová cestná komunikácia, pô­vodní obyvatelia sa konečne dočkali moderného verejného osvetlenia, za symbolických podmienok dostali do užívania zrekonštruované garáže a bola im ponúknutá možnosť uspo­riadať si majetkovo-právne vzťahy okolo domov. Odhadovaná kapacita pracovnej sily pre budúcich nájom­cov priemyselnej zóny predstavuje po vybudovaní lokality cca 1000 zamestnancov, ďalších 150 by svoje uplatnenie mohlo nájsť v službách. Daň z nehnuteľností zo skolaudo­vaných stavieb a podielové dane tak v budúcnosti môžu obci prinášať až 400-tisíc eur ročne. Veľké Kostoľany môžu s Vysielačom rásť.