Vysielač má potenciál byť slovenským Valley

87 000 m2  pôdy v blízkosti diaľnice D1 s kompletne pripravenou infraštruktúrou a prepojením na občiansku vybavenosť už získava prvých investorov. Priemyselný park Vysielač vzniká v súlade s princípmi udržateľnosti, do regiónu chce priviesť subjekty, ktoré nebudú predstavovať záťaž pre životné prostredie a zároveň budú vyrábať tovary s vysokou pridanou hodnotou.

Zámer vybudovať na Vysielači popri obytnej zóne priemyselný park sme deklarovali od začiatku. V prípravnej fáze projektu sme ho riešili tak, aby do lokality priniesol nové pracovné príležitosti bez toho, že by narušil komfort existujúcich a novovznikajúcich obytných častí. „Cieľom je vytvoriť priestor pre podnikanie s vyššou pridanou hodnotou, napr. v podobe produkcie väčších investičných celkov, výrobných liniek, malosériovej produkcie rôznych tovarov, ale tiež zázemie pre služby, výskum a vývoj. To všetko s prepojením na občiansku vybavenosť a s kvalitne spracovaným projektom bývania. Snažíme sa tu o určitú synergiu, keď jedna zóna podporuje inú a zároveň z nej profituje,” vysvetľuje Managing partner projektu, Ing. Ľubomír Bejdák.

Ekologicky aj ergonomicky 

Priemyselný park Vysielač patrí na Slovensku k jedným z mála projektov, ktoré nevznikajú na poľnohospodárskej pôde. Vytýčili sme si prísnejšie ekologické štandardy, než nám ukladá súčasná legislatíva. Pracujeme s recyklovaným materiálom, vybudovali sme systém na zadržiavanie dažďovej vody, postupne napĺňame rozsiahle plány pre výsadbu zelene, pripravujeme energeticky pasívne zóny.

Benefitom pre investora majú byť technológie a materiály, ktoré umožnia výrazné skrátenie dodávky nehnuteľností a prispejú k ich efektívnejšiemu užívaniu. Vzniknúť majú predovšetkým objekty s nízkou energetickou náročnosťou a prevádzkovými nákladmi, pričom kladieme značný dôraz na ergonómiu prostredia a sofistikovanú logistiku.

Dostupnosť a pripravenosť 

Priemyselná zóna Vysielač má ambíciu ťažiť zo svojej strategickej polohy. Nachádza sa 15 km od nájazdu na diaľniciu D1 a je naviazaná na existujúce priemyselné zóny v Nitre, Trnave, Novom Meste nad Váhom, Dubnici nad Váhom, Hlohovci a Piešťanoch. V rámci územného rozhodnutia je už pre priemyselnú zónu schválený samostatný vjazd s príjazdovou cestou, príjazdová križovatka bude riešená odbočovacími pruhmi a ostrovčekom, čo prispeje k zachovaniu plynulosti dopravy v lokalite a zároveň zvýši jej bezpečnosť. Súčasťou riešenia križovatky budú chodníky, priechody pre chodcov a do úvahy sa berie aj napojenie komunikácií na regionálnu cyklotrasu. Na väčšinu stavebných prác, ako sú, napríklad, kanalizácia, energetické pripojenia, optika či trafostanica sú už vydané stavebné povolenia, čakáme už len na posledné rozhodnutia obce Veľké Kostoľany.

Parcely na mieru

Najväčšou výhodou priemyselnej zóny Vysielač bude flexibilný prístup k riešeniu parciel. Na rozdiel od iných projektov nie sú ich rozmery striktne dané, čo znamená, že budúci vlastník dostane na 87 000 m2 k dispozícii presne toľko priestoru, koľko bude potrebovať. V prípade zaujímavého projektu je dokonca otvorená možnosť odkúpiť priemyselný areál s infraštruktúrou ako celok. V súčasnosti už v priemyselnom parku na celkovej ploche 7 700 m2 pôsobia traja investori, v dlhodobom prenájme je tu ďalších osem podnikateľských subjektov.

Čistý priemysel a vývoj

Vzhľadom na paralelne sa rozvíjajúcu priľahlú obytnú časť je zóna pre vznikajúci priemysel projektovaná tak, aby nemala negatívny dopad na kvalitu života v obytnej zóne. Projektovému návrhu predchádzalo zohľadnenie výšky terénu a smerov vetra, ktoré určili miesto pre vznikajúci priemysel.

Od obytnej časti ho bude oddeľovať ochranný val s terasovitou výsadbou podľa návrhu krajinného architekta, vďaka ktorému bude priemyselná časť pre obyvateľov Vysielača v podstate neviditeľná. Pokiaľ ide o skladbu podnikov, ktoré by mali na Vysielači vytvárať nové pracovné príležitosti, uprednostňujeme technologické a strojárske firmy s nízkou logistickou zaťaženosťou, nízkou hlučnosťou a prašnosťou výroby, ktoré generujú produkty s vysokou pridanou hodnotou. Privítali by sme aj výskumné a vývojové centrá s potenciálom vytvárania vysoko kvalifikovaných pracovných miest.

Služby podnikateľom

Podnikateľským subjektom sú už dnes v hlavnom administratívnom objekte k dispozícii na prenájom kancelárske priestory so zasadačkou, existujúce budovy a spevnené plochy s výmerou až do 1000 m2 vhodné na úpravu a prispôsobenie na podnikanie, pred dokončením sú nové dielne s individuálne prístupným zázemím. Potenciálny okruh priamych zákazníkov a odberateľov služieb v lokalite predstavuje 220 tisícová populácia v dosahu 15 minút, 1,5 milióna do 45 minút.

Investorom v priemyselnej zóne ponúkame projekting, inžiniering, výstavbu a následný facility management priemyselných objektov, zabezpečenie firemného stravovania či starostlivosť o pracovné oblečenie zamestnancov prevádzok. Obrovskou pridanou hodnotou priemyselnej zóny Vysielač je tiež jej previazanosť s projektom bytovej a domovej výstavby s kompletnou občianskou vybavenosťou, ktorá môže byť zaujímavá pre budúcich zamestnancov priemyslu. Zamestnanci firiem v priemyselnej zóne tak budú mať k dispozícii ubytovacie a stravovacie kapacity, ako aj ďalšie prvky občianskej vybavenosti.

Prepojené nádoby

Odhadovaná kapacita pracovnej sily pre budúcich nájomcov priemyselnej zóny predstavuje po vybudovaní lokality cca až do 800 zamestnancov, ďalších 150 by svoje uplatnenie mohlo nájsť v službách. Daň z nehnuteľností zo skolaudovaných stavieb a podielové dane tak v budúcnosti môžu obci prinášať až 400 tisíc eur ročne. Rozvoj priemyslu a vytváranie nových pracovných príležitostí môžu mať už v blízkej budúcnosti pozitívny dopad na rozvoj celej lokality. Ambícia premeniť Vysielač na slovenské Valley môže byť momentálne možno na úrovni intenzívneho priania. Projektu samotnému sa však snaha vytvoriť kvalitné podmienky pre všetkých jednoznačne uprieť nedá.